Články

Tlačová správa k ďalšiemu nepravdivému obvineniu Asociácie (bez akéhokoľvek dialógu)

Riziko bombového útoku vo Zvolene sa predstavitelia cirkvi pokúšajú spojiť s činnosťou Asociácie. Jej sympatizantov označili za teroristov v rukách diabla Nové vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku dva dni po uvedení do funkcie, tzv. inštalácii generálneho biskupa, biskupa...

Vyhlásenie Asociácie slobodných zborov ECAV

Vážená evanjelická verejnosť, bratia a sestry. Iba nedávno vznikla Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku, je ešte čistým a nepopísaným papierom. Chce stáť na stručnom ale výstižnom vieroučnom základe, ktorým je slovo Božie a Augsburské vyznanie. K nemu sa priznáva a chce podľa neho žiť a...

Vyšiel zborník z konferencie Hluchoslepota v cirkvi

„Po roku 1989 sa pomery u nás výrazne zmenili. Cirkev dostala slobodu, mohla rozvíjať svoje aktivity a zapájať sa do verejného života. A prišlo pokušenie. Majetok sa vracia a podpora zo strany štátu je slušná. Pokušenie je veľké, kontrola takmer žiadna, “konštatuje v úvodnom slove k novému...

Protestujeme proti totalitným a nezákonným praktikám

Ako členovia Generálneho hospodárskeho výboru chceme vyjadriť našu výhradu k nezákonným až totalitným praktikám nového vedenia cirkvi. Akoby nestačilo, že cirkev (na rozdiel od „svetských“ audítorov, odborníkov z Ekonomickej fakulty UK či daňového úradu, ktorí sa vyjadrili profesionálne, rýchlo a...

Len vzájomný dialóg zlepší situáciu v ECAV na Slovensku

Pred niekoľkými dňami som bol hospitalizovaný v nemocnici a manželka mi priniesla posledné číslo Evanjelického posla spod Tatier z 30. 1. tohto roka. Tu bol okrem iného zverejnený aj Pastiersky list Zboru biskupov, v ktorom bol prezentovaný ich postoj k vzniku Asociácie slobodných zborov ECAV....

Výzva k zachovaniu pokoja počas slávnosti inštalácie biskupov Evanjelickej cirkvi a. v.

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zdržali neprimeraných a nedôstojných prejavov nesúhlasu s inštaláciou a úvodom predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a. v., konanej 2. marca vo Zvolene, ktorí vzišli z nelegitímnych volieb....

J. Brozman a I. Eľko vo svojom stanovisku preukázali skutočne výraznú schopnosť nevidieť a nepočuť

Nelegitímne zvolené Predsedníctvo cirkvi vydalo vo štvrtok 7. februára stanovisko, v ktorom obviňuje týždenník Evanjelický posol z neobjektívneho informovania, odmieta ponuku na dialóg prostredníctvom konferencie „Hluchoslepota“ v cirkvi a priznáva sa k svojej snahe o čistky vo vydavateľstve...

Bezohľadná láska

Niektoré slovné spojenia sú až dych vyrážajúce. Napríklad: cenné papiere bez hodnoty. Fenomén z privatizácie. Cenný na nich bol len názov. Opakom bola skutočnosť. Bolo potrebné platiť za ich registráciu a vedenie účtu. Šikovný podvod. Boli bezcenné a stratové.   Snaha naháňať strach? Nedávno...

Vyhlásenie Asociácie SloZ k pastierskemu listu Zboru biskupov ECAV

Vážená evanjelická verejnosť, so znepokojením a sklamaním musíme konštatovať, že prvý pastiersky list nového Zboru biskupov  bezprecedentným spôsobom znevážil bývalé predsedníctvo našej cirkvi, ktoré za uplynulých 6 či 12 rokov dôstojne reprezentovalo našu cirkev na Slovensku a v zahraničí a bolo...

Vyhlásenie Asociácie SloZ k pastierskemu listu Zboru biskupov ECAV

Vážená evanjelická verejnosť, so znepokojením a sklamaním musíme konštatovať, že prvý pastiersky list nového Zboru biskupov  bezprecedentným spôsobom znevážil bývalé predsedníctvo našej cirkvi, ktoré za uplynulých 6 či 12 rokov dôstojne reprezentovalo našu cirkev na Slovensku a v zahraničí a bolo osobným príkladom aj v...

Neskrývajme hlavy do piesku

V našej spoločnosti, štáte platia zákony a paragrafy, podľa ktorých funguje ekonomika, priemysel, zdravotníctvo, školstvo, samospráva a pod. Aj samotná cirkev sa riadi svojimi zákonmi a predpismi. Ľudia väčšinou tieto veci nepoznajú a stretnú sa s tým len vtedy, keď niečo vybavujú po úradoch, kde nás zodpovedný pracovník...

Emeritný dozorca žiada, aby súd zohľadnil podpisy signatárov výzvy za nové voľby

BRATISLAVA – Predseda Slovenskej evanjelickej jednoty, emeritný generálny dozorca Ján Holčík otvoreným listom, adresovaným predsedovi Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu Jánovi Bunčákovi, protestuje za nové voľby v cirkvi. „Ako spoluiniciátor Výzvy k transparentným voľbám v ECAV, obraciam sa na Vás v mene členov ECAV na...

Vo VD sa vracajú v čase alebo Na východe všetko možné

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu vykonalo 26. mája voľbu vedúceho (riaditeľa) biskupského úradu Dušana Cinu so spätnou platnosťou od 21. 3. 2018. Proti takémuto rozhodnutiu podalo predsedníctvo cirkvi odvolanie. Na mimoriadnom konvente VD konventuáli odvolanie zamietli a potvrdili platnosť uznesenia. Potvrdili...

Iba informovanosť z oboch strán môže viesť k objektívnemu pohľadu

Tak ako pani Zdenka Pilátová, aj ja si kupujem Evanjelický posol a posielam ho svojej priateľke do cirkevného zboru, kde Posol odhlásili a namiesto toho rozmnožujú Reformačné listy. Tie v nedeľu po službách Božích ponúkajú cirkevníkom. Mne chodí EP poštou a druhý exemplár kupujem a posielam jej ho poštou. Keď som bola na...

Ak mu ide o cirkev, mal odstúpiť

Som jedna z tých, čo číta EP aj RL. V Reformačných listoch 20/2018 je v článku Čas vysvedčení veta: „Povedzte, prosím, svojim priateľom, že nádej žije. Na obnovu, na záchranu a na zodpovedný život v našej cirkvi, v ktorej si navzájom pomáhame a v ktorej sa navzájom podopierame, o Krista. To je cirkev.“ Moja odpoveď:...

Triumfalizmus bez slobody prejavu

V atmosfére nedočkavého triumfalizmu, ktorú okolo seba vyvolávajú tí najoddanejší priaznivci zmien vo vedení cirkvi, ktoré práve prebiehajú prostredníctvom azda legálnych, ale – až na výnimku biskupa Západného dištriktu – iste nelegitímnych volieb, sa dostáva do úzadia diskusia o slobode prejavu a osobitne v jej rámci diskusia...

Falošný publikán alebo pokorný farizej?

„A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo: Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili; jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci,...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.