Články

Pastorálny list evanjelických duchovných k veľkonočným sviatkom 2019

Milí sestry a bratia, veľkonočné sviatky sú najstaršími sviatkami kresťanskej cirkvi. Sú to sviatky skutočnej radosti,  pripomínajú najväčšie víťazstvo v dejinách ľudstva – víťazstvo života nad smrťou, pravdy nad lžou a svetla nad tmou. Tieto sviatky dávajú zmysel nášmu pozemskému životu. Ich...

Asociácia slobodných zborov žiada nové vedenie cirkvi, aby skončilo s represiami voči svojim blížnym

VYHLÁSENIE ASOCIÁCIE SLOZ K AKTUÁLNEJ SITUÁCII V ECAV Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku zažila v minulosti mnohé temné momenty, či už v dobe nacistického režimu alebo čase komunizmu, keď jej duchovní a veriaci boli prenasledovaní, väznení a niektorí prišli aj o život....

Nadriadení uplatňujú bossing na emeritných biskupov

Zneužívajú svoje postavenie na neodôvodnené a nerovné zaobchádzanie  Nové vedenie cirkvi pokračuje v prenasledovaní a šikanovaní svojich predchodcov. Bývalému biskupovi Milanovi Krivdovi sa mal najskôr súčasný biskup ZD J. Hroboň vyhrážať, že bude musieť odísť aj zo starej fary v cirkevnom zbore...

Vízie a vizionári

 Je dôležité, aby napríklad vedúci predstavitelia politických strán mali vízie, v ktorých predstavia občanom – budúcim voličom – svoj obraz budúcnosti. Vízia predsedu politickej strany totiž odpovedá na otázky: Kam sa chceme dostať, alebo kam by sme sa mali dostať? Čo máme robiť alebo čo by sme...

Prečo?

Súčasný stav ECAV – stagnácia a úpadok Mojím príspevkom chcem vyvolať a iniciovať verejnú diskusiu o tom, kde sme a čo chceme urobiť, aby ECAV na Slovensku opäť zaujala svoje postavenie v slovenskej spoločnosti. V prvom rade treba sebakriticky analyzovať uplynulé obdobie, aby sme sa poučili z chýb...

Oslavy 100. výročia zriadenia Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku

Videozáznam so slávnostných služieb Božích pri príležitosti 100. výročia Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=DFUuUb4oWj0&t=1059s

Tlačová správa k ďalšiemu nepravdivému obvineniu Asociácie (bez akéhokoľvek dialógu)

Riziko bombového útoku vo Zvolene sa predstavitelia cirkvi pokúšajú spojiť s činnosťou Asociácie. Jej sympatizantov označili za teroristov v rukách diabla Nové vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku dva dni po uvedení do funkcie, tzv. inštalácii generálneho biskupa, biskupa...

Vyhlásenie Asociácie slobodných zborov ECAV

Vážená evanjelická verejnosť, bratia a sestry. Iba nedávno vznikla Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku, je ešte čistým a nepopísaným papierom. Chce stáť na stručnom ale výstižnom vieroučnom základe, ktorým je slovo Božie a Augsburské vyznanie. K nemu sa priznáva a chce podľa neho žiť a...

Vyšiel zborník z konferencie Hluchoslepota v cirkvi

„Po roku 1989 sa pomery u nás výrazne zmenili. Cirkev dostala slobodu, mohla rozvíjať svoje aktivity a zapájať sa do verejného života. A prišlo pokušenie. Majetok sa vracia a podpora zo strany štátu je slušná. Pokušenie je veľké, kontrola takmer žiadna, “konštatuje v úvodnom slove k novému...

Protestujeme proti totalitným a nezákonným praktikám

Ako členovia Generálneho hospodárskeho výboru chceme vyjadriť našu výhradu k nezákonným až totalitným praktikám nového vedenia cirkvi. Akoby nestačilo, že cirkev (na rozdiel od „svetských“ audítorov, odborníkov z Ekonomickej fakulty UK či daňového úradu, ktorí sa vyjadrili profesionálne, rýchlo a...

800-eurový vokátor označili za štandardný

Osemsto eur je suma vokátora, ktorý generálne presbyterstvo schválilo Ivanovi Eľkovi vo funkcii generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Informáciu o tomto rozhodnutí sa verejnosť dozvedela až vďaka Evanjelickému poslu. Vokátor v tejto výške presbyteri odklepli už na začiatku februára, no trvalo takmer dva mesiace, kým sa o ňom...

Historická prednáška

Prinášame vám historickú prednášku o ECAV na Slovensku, ktorá odznela pri príležitosti osláv 100. výročia zriadenia Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, 6. apríla v CZ ECAV Poprad-Veľká.

Len sa pýtam

Ad: Anonymné oznámenie o bombovom útoku počas inštalácie vo Zvolene Božie slovo hovorí: „Po ovocí ich poznáme.“ Myslí sa tu aj na pravých a falošných prorokov. Jedni aj druhí prorokujú, ale keď sa proroctvo vyplní, dá sa rozlíšiť, ktorý prorok bol od Hospodina, a ktorý falošný. Ľahko sa prorokuje ústami, ale až výsledok ukáže,...

Vyhrážanie sa vlastným…

Kto sa v tomto mesiaci pozrel na webovú stránku našej cirkvi (www.ecav.sk), mohol si prečítať Vyhlásenie k inštalácii biskupov... a z neho sa dozvedieť prekvapujúcu skutočnosť, že pred inštaláciou vo Zvolene – takmer týždeň vopred – prišlo anonymné oznámenie o nástražnom systéme, ktorý má vybuchnúť v kostole. Najskôr malo...

Záznam slávnostných služieb Božích 100. výročia zriadenia Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku

Prinášame vám záznam zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti osláv 100. výročia zriadenia Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, ktoré sa uskutočnili 6. apríla 2019 v CZ ECAV Poprad-Veľká.

Vyhlásenie Asociácie SloZ k pastierskemu listu Zboru biskupov ECAV

Vážená evanjelická verejnosť, so znepokojením a sklamaním musíme konštatovať, že prvý pastiersky list nového Zboru biskupov  bezprecedentným spôsobom znevážil bývalé predsedníctvo našej cirkvi, ktoré za uplynulých 6 či 12 rokov dôstojne reprezentovalo našu cirkev na Slovensku a v zahraničí a bolo osobným príkladom aj v...

Neskrývajme hlavy do piesku

V našej spoločnosti, štáte platia zákony a paragrafy, podľa ktorých funguje ekonomika, priemysel, zdravotníctvo, školstvo, samospráva a pod. Aj samotná cirkev sa riadi svojimi zákonmi a predpismi. Ľudia väčšinou tieto veci nepoznajú a stretnú sa s tým len vtedy, keď niečo vybavujú po úradoch, kde nás zodpovedný pracovník...

Emeritný dozorca žiada, aby súd zohľadnil podpisy signatárov výzvy za nové voľby

BRATISLAVA – Predseda Slovenskej evanjelickej jednoty, emeritný generálny dozorca Ján Holčík otvoreným listom, adresovaným predsedovi Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu Jánovi Bunčákovi, protestuje za nové voľby v cirkvi. „Ako spoluiniciátor Výzvy k transparentným voľbám v ECAV, obraciam sa na Vás v mene členov ECAV na...

Vo VD sa vracajú v čase alebo Na východe všetko možné

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu vykonalo 26. mája voľbu vedúceho (riaditeľa) biskupského úradu Dušana Cinu so spätnou platnosťou od 21. 3. 2018. Proti takémuto rozhodnutiu podalo predsedníctvo cirkvi odvolanie. Na mimoriadnom konvente VD konventuáli odvolanie zamietli a potvrdili platnosť uznesenia. Potvrdili...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.