S T A N O V Y

 

Asociácie

slobodných zborov  Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku

 

Asociácia slobodných  zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  na Slovensku (ďalej len:  Asociácia SloZ) je nepolitické a nezávislé záujmové združenie evanjelických  právnických osôb, ktoré vzniklo zo spontánnej iniciatívy a potreby  cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku dosahovať ciele uvedené v článku I. týchto stanov.

Asociácia slobodných  zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  na Slovensku (ďalej len:  Asociácia SloZ) je nepolitické a nezávislé záujmové združenie evanjelických  právnických osôb, ktoré vzniklo zo spontánnej iniciatívy a potreby  cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku dosahovať ciele uvedené v článku I. týchto stanov.

 

Názov:                                                           Asociácia slobodných  zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  na Slovensku

Používaná skratka názvu:                          Asociácia SloZ

Sídlo:                                                             095 36  Mengusovce č. 194

Právna forma:                                             združenie právnických osôb

Článok I.

Cieľ a predmet činnosti

Hlásime sa k odkazu našich predkov, ktorí presadzovali vieroučnú čistotu augsburského vierovyznania a na nej založenú jednotu slov a činov. Toto budeme nielen hlásať, ale aj dodržiavaťchrániť. Budeme  poukazovať na tých, ktorí sa tomuto odkazu verejne spreneverujú, s cieľom o  ich nápravu a tým aj o nápravu v súčasnosti narušených vzťahov v Evanjelickej cirkvi.

 

Článok II.

Členstvo

 1. O členstvo sa môžu uchádzať právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami Asociácie SloZ a vyvíjajú činnosť, ktorá je v súlade s predmetom činnosti Asociácie SloZ.
 2. Členstvo vzniká písomnou prihláškou  a zaplatením členského príspevku.
 3. Členstvo zaniká:

a. oznámením člena o ukončení členstva

b.zrušením členstva, ak si člen neplní povinnosti v súvislosti s činnosťou v združení alebo koná v rozpore s cieľom a predmetom činnosti združenia.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

       1. Členovia Asociácie SloZ majú právo:

 • zúčastňovať sa na zasadnutí VZ Asociácie SloZ a hlasovať o všetkých prerokovaných otázkach,
 • zúčastňovať sa všetkých aktivít Asociácie SloZ
 • predkladať VZ a predsedníctvu Asociácie SloZ návrhy a stanoviská k riešeným problémom
 • predkladať VZ a predsedníctvu Asociácie SloZ vlastné návrhy na riešenie
 • voliť a navrhovať kandidátov do orgánov Asociácie SloZ (správna rada, predseda správnej rady, kontrolná komisia)
 • mať prístup ku všetkým informáciám, ktorými disponuje Asociácie SloZ
 • požadovať pomoc od Asociácie SloZ v súlade s predmetom jej činnosti a stanovami

 

       2. Členovia Asociácie SloZ majú povinnosť

 • rešpektovať a dodržiavať stanovy Asociácie SloZ a uznesenia jej orgánov
 • aktívne sa zapájať do riešenia problémov, ktoré sa na pôde Asociácie SloZ riešia
 • poskytovať pomoc pri zabezpečovaní potrieb Asociácie SloZ
 • platiť členské príspevky vo výške a lehotách schválených Valným zhromaždením Asociácie SloZ

Článok IV.

Orgány

Orgánmi Asociácie SloZ sú: valné zhromaždenie, správna rada, predseda SloZ a kontrolná komisia.

        1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE  

 • je najvyšším orgánom Asociácie SloZ
 • tvoria ho všetci členovia Asociácie SloZ, zastúpení štatutárnym orgánom.
 • každý člen Valného zhromaždenia má rovnaké postavenie.
 • zasadá podľa potreby, no minimálne 1-krát ročne
 • v tajnom hlasovaní volí a odvoláva predsedu SloZ,  členov správnej rady a kontrolnej komisie
 • volí a odvoláva zástupcov Asociácie SloZ pre rokovania s tretími stranami
 • vypracováva a schvaľuje návrh rozpočtu, zámery a plán činnosti
 • posudzuje a schvaľuje výsledky činnosti a hospodárenia
 • schvaľuje zmenu stanov
 • rozhoduje o výške členského príspevku
 • rozhoduje o zrušení členstva v Asociácii SloZ pre neplnenie povinností člena alebo pre konanie v rozpore s cieľom a predmetom činnosti združenia
 • rozhoduje o zániku Asociácie SloZ
 • uznesenia Valného zhromaždenia sú platné, ak sú prijaté nadpolovičnou väčšinou členov, v prípade rovnosti hlasov rozhodne žreb.

 

 

       2. SPRÁVNA RADA

 • je výkonným orgánom Asociácie SloZ
 • tvoria ju predseda SloZ , podpredseda, tajomník a ďalší štyria členovia prezídia
 • realizuje uznesenia VZ
 • riadi činnosť asociácie medzi zasadnutiami VZ
 • zaujíma záväzné stanoviská a o svojich krokoch informuje VZ na najbližšom zasadnutí
 • ku svojej odbornej práci si zabezpečuje odborníkov podľa aktuálnosti problematiky
 • permanentne sleduje konanie, správanie, kroky evanjelických cirkevných predstaviteľov a funkcionárov z hľadiska kresťanskej evanjelickej morálky a podľa čl. I. týchto Stanov a zabezpečuje vzájomnú informovanosť
 • uzatvára rámcové dohody o spolupráci s právnickými a fyzickými osobami
 • informuje VZ o výsledkoch kontroly vykonanej kontrolnou komisiou
 • rozhodnutia správnej rady sú platné, ak sú prijaté nadpolovičnou väčšinou členov správnej rady, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu SloZ

 

        3. PREDSEDA SloZ

 • je štatutárnym orgánom a zastupuje Asociáciu SloZ navonok
 • podpisuje dokumenty Asociácie SloZ
 • riadi činnosť správnej rady a tajomníka
 • podľa potreby, prípadne na základe žiadosti väčšiny členov Asociácie SloZ, no minimálne 1-krát ročne zvoláva zasadnutia VZ
 • podľa potreby, prípadne na základe žiadosti väčšiny členov správnej rady, zvoláva zasadnutia správnej rady
 • operatívne rieši problémy

 

        4. PODPREDSEDA

 • je zástupcom štatutárneho orgánu
 • zastupuje predsedu správnej rady v prípade potreby

 

       5. TAJOMNÍK

 • stará sa o finančné a ekonomické záležitosti Asociácie SloZ
 • spracúva potrebné dokumenty a informácie
 • pripravuje a rozposiela príslušné správy a informácie
 • vykonáva ďalšie potrebné administratívne práce

 

       6. KONTROLNÁ KOMISIA 

 • má troch členov
 • 1-krát ročne vykoná kontrolu hospodárenia a správu o výsledku podá správnej rade
 • pri zrušení Asociácie SloZ alebo jeho likvidácii vykoná potrebné opatrenia a majetkové vysporiadanie

 

Článok V.

Poradné a iniciatívne orgány

 

 1. Poradným a iniciatívnym orgánom správnej rady Asociácie SloZ sú tí sympatizanti, ktorí podpísali petíciu – Výzvu zo dňa 18.7.2018 a súhlasia s cieľom a predmetom činnosti Asociácie SloZ.
 2. Poradným a iniciatívnym orgánom správnej rady Asociácie SloZ sú aj iní sympatizanti, ktorí súhlasia s cieľom a predmetom činnosti Asociácie SloZ.
 3. Komunikácia medzi správnou radou a poradným orgánom – sympatizantmi je elektronická (web, e-mail, telefón).
 4. Orgány Asociácie SloZ si môžu podľa potreby vytvárať ďalšie poradné a iniciatívne orgány.

 

 

Článok VII.

Funkčné obdobie

 1. Funkčné obdobie predsedu SloZ, podpredsedu,  tajomníka, členov správnej rady a členov kontrolnej komisie je štvorročné, začína dňom ich  zvolenia do funkcie a končí zvolením nových členov týchto orgánov valným zhromaždením  vo štvrtom roku od posledného zvolenia.
 2. Ak sa funkčné obdobie  predsedu SloZ, podpredsedu,  tajomníka, člena správnej rady alebo člena  kontrolnej komisie skončí z akéhokoľvek dôvodu skôr než podľa odseku 1, funkčné obdobie členov ostatných orgánov  skončí dňom najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

 

Článok VIII.

Majetok asociácie a hospodárenie

 1. Asociácia SEZAV hospodári s finančnými prostriedkami, tvorenými členskými príspevkami, sponzorskými príspevkami, darmi a z vlastnej činnosti.
 2. Pri hospodárení je Asociácie SEZAV povinná dodržiavať všeobecne platné právne predpisy o hospodárení a  Stanovy Asociácie SEZAV.
 3. Výdavky Asociácie SEZAV pozostávajú z nákladov na organizáciu odborných podujatí a z režijných nákladov spojených s existenciou Asociácie SEZAV.
 4. Majetok a finančná hotovosť Asociácie SEZAV pri zániku sa delí medzi členov združenia so súhlasom väčšiny  členov združenia.

 

Článok IX.

Tieto stanovy sú v súlade s právnym poriadkom SR a s cirkevným právnym poriadkom  ECAV.

 

X.

Účinnosť stanov asociácie

Tieto stanovy Asociácie SEZAV boli schválené zakladajúcimi členmi Asociácie SEZAV pri podpise zakladateľskej zmluvy  dňa 19.12.2018 v Liptovskom Mikuláši.